Η διδακτική ενότητα EUSTEPs σχεδιάστηκε για να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες των πανεπιστημίων με επιστημονικές γνώσεις, με δεξιότητες πολλών επιστημονικών περιοχών και με τη διεπιστημονική νοοτροπία που χρειάζεται για να διαδραματίσουν ένα καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια της κοινωνίας μας να πετύχει την αειφορία, δίνοντάς έτσι στις φοιτήτριες και στους φοιτητές τη δυνατότητα να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τη μελλοντική αγορά εργασίας.

Η ενότητα περιλαμβάνει μια πρακτική, βιωματική προσέγγιση στη διδασκαλία της αειφορίας. Παρουσιάζοντας την αειφορία στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής παρά μέσω μιας απλής, αφηρημένης διδασκαλίας άυλων θεωριών και εννοιών, βοηθάει τις/τους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν, να συνειδητοποιήσουν και να μάθουν την πολυπλοκότητα των σχέσεων οικονομίας-κοινωνίας-περιβάλλοντος και τους/τις βοηθάει να κατανοήσουν τον τρόπο, με τον οποίο η βιωσιμότητα σχετίζεται με ολόκληρο το φάσμα της καθημερινής ζωής. Αυτή η διδακτική ενότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να μάθουν για τη βιωσιμότητα και τη σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος, καθώς και να παρακολουθούν τα δικά τους οικολογικά αποτυπώματα. Συζητώντας τα ατομικά τους αποτελέσματα και τις αποφάσεις που αφορούν στη συμπεριφορά τους, με τους συμφοιτητές/τριές τους, θα διαμορφώσουν μια διαδικασία «μάθησης μέσω της ομαδικής συζήτησης».

Η ενότητα «αειφορία» βασίζεται σε δύο βασικά στοιχεία:

 1. Η αειφορία παρουσιάζεται και αντιμετωπίζεται ως πολυεπιστημονικό και διεπιστημονικό ζήτημα που εκτείνεται σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της καθημερινής ζωής και της οικονομίας.
 2. Η διδασκαλία διεξάγεται με έναν πολύ διαδραστικό τρόπο, στον οποίο οι φοιτητές/τριες βιώνουν από πρώτο χέρι τον εγκάρσιο, ολιστικό και διαδραστικό χαρακτήρα της αειφορίας, αξιολογώντας και διαβουλεύοντας τη δική τους συμπεριφορά και πώς αυτή επηρεάζει το προσωπικό τους «Αποτύπωμα».

Η διδακτική ενότητα EUSTEPs προορίζεται πρωτίστως για προπτυχιακούς φοιτητές/τριες (για όλους τους τύπους μαθημάτων και πτυχίων), καθώς και για μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες οι οποίοι δεν χρειάζεται να έχουν κάποιο υπόβαθρο σχετικό με περιβαλλοντικά θέματα. Η συνολική διάρκεια της βασικής ενότητας του EUSTEPs είναι έξι ώρες σύγχρονης (synchronous) διδασκαλίας, με δυνατότητα επέκτασής της έως και σε 12 (διδακτικές ώρες), μέσω προαιρετικών ενοτήτων. Η ενότητα EUSTEPs αντιστοιχεί σε περίπου 1-1,5 ECTS φόρτο εργασίας (ανάλογα με τους κανόνες κάθε Πανεπιστημίου).

Εγγραφείτε για πρόσβαση και λήψη του δωρεάν διδακτικού υλικού του EUSTEP για τα μαθήματά σας

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google

  Όνομα της ενότητας

  Διάρκεια  της ενότητας

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΠΜΑ)

  Δεξιότητες

  Διδακτικές προσεγγίσεις

  Ασκήσεις και δραστηριότητες στην τάξη

  Κατανόηση της αειφορίας: Από τη θεωρία στην πράξη … και πίσω
  1 διδακτική ώρα
  ·   Καταγραφή του τρέχοντος επιπέδου (εισόδου) κατανόησης της έννοιας της αειφορίας και των σχετικών θεμάτων
  ·   Σύντομη περιγραφή του έργου EUSTEPs, τις ενότητες και τους στόχους του
  ·   Προσωπική εμπλοκή
  ·   Ενσυναίσθηση και αλλαγή οπτικής
  ·   Νοητικοί, γνωστικοί και εννοιολογικοί χάρτες (χάρτες εννοιών)
  ·   Διάλεξη
  ·   Χάρτης εννοιών (cmap)
  Οικολογική υπέρβαση
  1 διδακτική ώρα
  ·   Συνειδητοποίηση των πλανητικών ορίων και πώς επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες
  ·   Συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της γνώσης και της συνεργασίας για την αποφυγή της οικολογικής υπέρβασης
  ·   Ενσυναίσθηση και αλλαγή οπτικής, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν την αυτογνωσία τους και την επίγνωση της οπτικής των άλλων
  ·   Διάλεξη
  ·   Τρόπος σκέψης με βάση την αλυσίδα εφοδιασμού/ κύκλο ζωής
  ·   Παιχνίδι “Ψαράς για μια μέρα”
  Αειφορία και Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ / SDGs)
  1 διδακτική ώρα
  ·   Συνειδητοποίηση της έννοιας της αειφορίας και των κύριων πτυχών της (Περιβάλλον, Οικονομία, Κοινωνία)
  ·   Γνώση του τι είναι οι ΣΒΑ (SDGs) και ποιος είναι ο ρόλος τους
  ·   Συστημική-σκέψη και χειρισμός της πολυπλοκότητας
  ·   Κανονιστικές ικανότητες  και γνώση των ΣΒΑ (SDGs): πλαίσιο και ειδικεύσεις
  ·   Διάλεξη
  ·   Βίντεο
  ·   Παρουσιάσεις
  Εισαγωγή στο Οικολογικό Αποτύπωμα (ΟΑ)
  2 διδακτικές ώρες
  ·   Τι είναι το ΟΑ
  ·   Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του ΟΑ
  ·   Ποιοι είναι οι παράγοντες που αποτελούν το ΟΑ
  ·   Ποια η χρησιμότητα του ΟΑ
  ·   ΟΑ και άλλοι τύποι αποτυπώματος και οι αντίστοιχες μέθοδοι υπολογισμού τους
  ·   Ποια η χρησιμότητα του ΟΑ ως δείκτη βιωσιμότητας
  ·   Ποια η σχέση των ΣΒΑ (SDGs) με το ΟΑ
  ·   Κανονιστικές ικανότητες
  ·   Κριτική σκέψη και ανάλυση
  ·   Ικανότητες λογιστικής πόρων
  ·   Αξιολόγηση και αποτίμηση
  ·   Διάλεξη
  ·   Παρουσίαση
  Το ατομικό σου Οικολογικό Αποτύπωμα
  2 διδακτικές ώρες
  ·   Ποιο είναι το προσωπικό ΟΑ του κάθε συμμετέχοντα/ουσας
  ·   Ποιο είναι το χάσμα μεταξύ ατομικού ΟΑ και των διαθέσιμων ανανεώσιμων φυσικών πόρων
  ·   Πρόταση πιθανών λύσεων για τη μείωση του ατομικού ΟΑ
  ·   Εφαρμογή αυτών των λύσεων και των εναλλακτικών επιλογών και αξιολόγηση του αντίκτυπού τους στον πλανήτη
  ·   Συνειδητοποίηση του γιατί το ΟΑ είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης και πώς διαφέρει από άλλα εργαλεία αξιολόγησης αναφορικά με τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματά του
  ·   Κριτική σκέψη και ανάλυση
  ·   Αξιολόγηση και αποτίμηση
  ·   Προσωπική εμπλοκή
  ·   Ενσυναίσθηση και αλλαγή οπτικής
  ·   Δικαιοσύνη, ευθύνη και ηθική
  ·   Εφοδιαστική αλυσίδα / Ανάλυση Κύκλου ζωής (Life Cycle Analysis)
  ·   Διάλεξη
  ·   Διαδικτυακός υπολογιστής ΟΑ (online calculator)
  Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) και αειφορία
  2 διδακτικές ώρες
  ·   Συνειδητοποίηση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους τα ΑΕΙ μπορούν και αντιμετωπίσουν θέματα αειφορίας
  ·   Κατανόηση των διαφόρων πτυχών της αειφορίας των ΑΕΙ
  ·   Γνώση των διαφόρων εργαλείων  αξιολόγησης της αειφορίας των Πανεπιστημίων
  ·   Κανονιστικές ικανότητες
  ·   Αξιολόγηση και αποτίμηση
  ·   Κριτική σκέψη και ανάλυση
  ·   Προσωπική εμπλοκή (Επίσκεψη πεδίου)
  ·   Διαπροσωπικές ικανότητες (Επίσκεψη πεδίου
  ·   Μελέτες Περίπτωσης
  ·   Διάλεξη
  ·   Περιήγηση στην Πανεπιστημιούπολη
  ·   Συλλογή και ανάλυση δεδομένων
  Κλείσιμο ενότητας EUSTEPs
  1 διδακτική ώρα
  ·   Συνειδητοποίηση της μάθησης που επήλθε κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας
  ·   Γνώση υπαρχόντων λύσεων βιωσιμότητας και διαβούλευση αυτών μέσα στην τάξη
  ·   Προθυμία εμπλοκής σε δράσεις αειφορίας τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και στο Πανεπιστήμιο
  ·   Στρατηγικές ικανότητες
  ·   Κριτική σκέψη και ανάλυση
  ·   Προγνωστική σκέψη ή μελλοντική σκέψη
  ·   Διαπροσωπικές ικανότητες
  ·   Νοητικοί, γνωστικοί και εννοιολογικοί χάρτες (χάρτες εννοιών)
  ·   Διάλεξη
  ·   Χάρτης εννοιών (cmap)

  Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν αυτήν την ενότητα στα δικά τους μαθήματα, αλλά και να παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα των φοιτητών/τριών τους, ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.